LithuanianEnglish (United Kingdom)Russian (CIS)Deutsch (DE-CH-AT)

Ekstra skubiai pristatome pašto siuntas

Įkainiai Vilniaus mieste, suma be PVM:

                       Svoris, kg                                                                                  Kaina

 

0,5

10 Lt  (2,9 Eur)

 

 

3

20 Lt (5,79 Eur)

 

 

10

50 Lt (14,48 Eur)

 

 

 

 

 

 

PASIUNTINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS
 
I.    BENDROSIOS NUOSTATOS

 


1.1. Pasiuntinių paslaugų teikimo taisyklės nustato pasiuntinių paslaugų teikimo tvarką ir sąlygas. Pasiuntinių paslaugų teikimo taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos norminiais teisės aktais, tai yra Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos pašto įstatymu, Pašto ir pasiuntinių paslaugų teikimo taisyklėmis.

 
II.    PASIUNTINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS

  1. UAB „Finansinės strategijos“ pasiuntinių paslaugų teikėjas (toliau tekste Finansinės strategijos) priima arba pats paima siuntėjo pašto siuntas, ir pasirašytinai įteikia gavėjui, siuntėjo nurodytu adresu. Siuntėjui pageidaujant, Finansinės strategijos teikia šias papildomas paslaugas:

 1. suteikia galimybę pristatymo metu keisti gavėją arba gavėjo adresą;

 2. pristato pašto siuntas siuntėjo nustatytu laiku;

 3. patvirtina pašto siuntos įteikimą bei garantuoja pranešimų apie pašto siuntų įteikimą originalų grąžinimą;

 4. pateikia suteiktų paslaugų detalizuotą ataskaitą už vieną mėnesį;

 5. sudaro galimybę paimti dokumentus iš įstaigų ir institucijų ar atlikti kitus pavedimus;

 6. atsako į užsakovo paklausimus apie siuntos įteikimą;

 7. pasibaigus įteikimo terminui, grąžina užsakovui neįteiktas siuntas, nurodant neįteikimo priežastis.

 8. teikia skubių pašto siuntų pristatymo paslaugą Vilniaus mieste. Skubi siunta per 2 darbo dienas nuo siuntos pateikimo. Ekspress siunta per 24 valandas nuo siuntos pateikimo. Superekspress siunta per 2 valandas.

 9. siunta su turinio patvirtinimu, tai yra Finansinės strategijos atstovas Užsakovo pašto siuntą patikrina, identifikuoja, padarydamas siunčiamų dokumentų aprašymą užsakymo formoje ir siunčia adresatui, o užsakovui grąžina užsakymo formą su turinio patvirtinimu.

 10. pagal sutartį suderinus su konkrečiu Užsakovu teikia ir kitas su aukščiau paminėtomis paslaugomis susijusias Užsakovo pageidaujamas paslaugas.

2.2. Pašto siuntos iš siuntėjų surenkamos vieną kartą per dieną, iškvietus sutartyje nurodytais telefonais ar elektroniniu paštu. Siuntos paimamos kitą dieną po iškvietimo. Siunčiant Skubias siuntas Užsakovas siuntas pristato į Finansinės strategijos veiklos vykdymo vietą.

 1. Užsakovui 10 iškvietimų per mėnesį yra nemokami.

 2. Siuntėjas, atiduodamas pašto siuntas pristatymui per Finansinės strategijos, privalo pateikti UAB „Finansinės strategijos“ patvirtintos ir su siuntėju suderintos formos perdavimo-priėmimo lydraštį (toliau tekste „Lydraštis“).

 3. Siuntėjas Lydraštyje surašo registruotas pašto siuntas nurodydamas tikslų gavėjo pavadinimą ir adresą.

 4. Pašto siuntos turi būti įpakuotos vokus. Voko priekinėje dešinės pusės apatinėje dalyje užsakovas privalo nurodyti gavėjo adresą, o kairės pusės viršutinėje dalyje – siuntėją.

 5. Pateikus netinkamai paruoštą pašto siuntą ir/ar Lydraštį, Finansinės strategijos neatsako už pašto siuntos pristatymą sutartyje numatytais terminais..

 6. Siuntėjas įsipareigoja perduoti Finansinės strategijos tik patikimai ir saugiai supakuotas pašto siuntas. Siuntos privalo būti supakuotos į vokus (dokumentai) taip, kad į jas nepatektų kitos pašto siuntos.

 7. Jei siunčiami kokie nors daiktai (ne dokumentai), jie pakuojami į pakuotes – kartonines dėžes, kurios turi atitikti siuntos formą ir pobūdį. Kiekviena pašto siunta turi būti supakuota taip, kad nepakenktų pasiuntinių paslaugų darbuotojų sveikatai. Siuntos, kuriose sudėti daiktai, galintys sužeisti, ištepti ar sugadinti kitas pašto siuntas, turi būti supakuotos į specialią pakuotę, kuri apsaugotų nuo atitinkamų pavojų.

 8. Stikliniai ar kiti dužūs, trapūs daiktai dedami į patvarias dėžutes, į kurias įdedama kokios nors apsaugančios medžiagos. Daiktai turi būti sudėti taip, kad siuntimo metu nesitrintų ir nesidaužytų vienas į kitą nei į dėžutės sieneles. Skysčiai ir greitai skysčiais virstančios medžiagos turi būti supiltos į sandariai uždaromus indus. Kiekvienas indas dedamas į specialią tvirtą dėžutę, į kurią įdedama kokios nors apsaugančios medžiagos, kurios turi būti tiek, kad, indui sudužus, ši medžiaga sugertų visą išsiliejusį skystį. Dėžutės dangtelis turi būti uždarytas taip, kad lengvai neatsidarytų. Riebalinės medžiagos, kurios gali virsti skysčiais (pvz.: tepalai, skystas muilas, sakai it t.t.) turi būti sudėtos į pirminę pakuotę (į dėžutę, drobinį ar plastikinį maišelį ir t.t.), kuri po to dedama į pakankamai tvirtą, nuo skysčio išsiliejimo apsaugančią dėžutę. Dažantys sausi milteliai priimami tik sandariai uždarytose metalinėse dėžutėse, kurios po to dedamos į didesnes, tvirtas dėžutes, su skystį sugeriančia ir apsaugančia medžiaga tarp abiejų pakuočių. Nedažantys sausi milteliai dedami į tvirtas pakuotes, kurie po to dedami į didesnę, kietą dėžutę.

 9. Finansinės strategijos darbo laiko trukmė nuo 9 val. iki 18 val., o prieššventinėmis dienomis nuo 9 val. iki 16 val. Nedarbo dienos – šeštadienis, sekmadienis ir švenčių dienos.

 10. Pašto siuntos surenkamos penkias dienas per savaitę. Darbo dienomis nuo 13 val. iki 17 val., o prieššventinėmis dienomis nuo 13 val. iki 16 val. Pašto siuntos nesurenkamos – šeštadieniais, sekmadieniais ir švenčių dienomis.

 11. Pašto siuntas Finansinės strategijos žymi antspaudu, nurodant, pasiuntinių paslaugą, teikėjo pavadinimą, kontaktinį telefoną pasiteiravimui.

 12. Pašto siuntos Vilniaus mieste pristatomos šiais terminais ir kainomis:

  1. Pašto siuntos - per tris darbo dienas;

  2. Skubios pašto siuntos - per 48 valandas;

  3. Ekspress pašto siuntos - per 24 valandas;

  4. Super ekspress pašto siuntos - tą pačią dieną.

 13. Visuose kituose Lietuvos miestuose siuntos pristatomos per 4 darbo dienas.

 14. Finansinės strategijos paslaugų kainas taiko pagal suderintą su siuntėju kainoraštį.

 15. Apie paslaugų kainų pasikeitimą Finansinės strategijos informuoja užsakovą prieš 14 (keturiolika) dienų iki naujų kainų įsigaliojimo pradžios.

 16. Pašto siuntos yra pristatomos gavėjui vieną kartą darbo dienomis nuo 9 iki 17val.. Nepavykus surasti gavėjo, adresatui paliekamas pranešimas apie jo vardu gautą siuntą. Tokios pašto siuntos saugomos 3 darbo dienas. Gavėjui atsiliepus į paliktą pranešimą ir suderinus su juo alternatyvų pristatymo adresą, pašto siunta pristatoma gavėjui dar kartą nemokamai. Gavėjui pageidaujant pašto siuntą gauti nurodytu laiku, siunta pristatoma už papildomą mokestį, kurį apmoka siuntėjas arba gavėjas. Nepristatytos ar neatsiimtos pašto siuntos, grąžinamos siuntėjui pasibaigus įteikimo ar saugojimo laikui 15 (penkiolika) darbo dienų laikotarpyje, nurodant neįteikimo priežastį. Jeigu gavėjo adresas klaidingas ar netikslus arba gavėjas yra pakeitęs buveinės adresą, jei įmanoma nustatyti tikrąjį adresą, pašto siunta pristatoma nauju adresu už papildomą mokestį arba grąžinama siuntėjui.

 17. Siuntėjas, pateikęs prašymą raštu arba elektroniniu paštu apie siuntos įteikimą, atsakymą gauna per 7 darbo dienas po pateikimo dienos.

III. skundų nagrinėjimo ir žalos atlyginimo procedūra

 1. Žalos atlyginimo klausimus sprendžia bendrovės direktoriaus įsakymu (ad hoc) sudaryta „Žalos atlyginimo komisija“ komisija (toliau tekste Komisija), kuri susideda iš trijų asmenų.

 2. Siuntėjas apie siuntos įteikimą gali teirautis arba pareikšti pretenziją dėl nepristatytos (dingusios) registruotos siuntos žalos atlyginimo raštu per šešis mėnesius nuo išsiuntimo dienos. Vėliau pareikštos pretenzijos nenagrinėjamos.

 3. Jei nustatoma Finansinės strategijos kaltė, Finansinės strategijos atlygina žalą siuntėjui Lietuvos Respublikos pašto įstatyme nustatyta tvarka. Žala atlyginama tik tiems klientams, kurie įvykdę užsakovo sutartinius įsipareigojimus.

 4. Finansinės strategijos neatsako už siuntų nepristatymą, jeigu nurodytas neteisingas gavėjo adresas; gavėjas atsisako priimti siuntą; nurodytu adresu gavėjas nerandamas 1 kartą nuo 9.00 iki 17.00, o palikus pranešimą apie turimą siuntą, gavėjas per 10 darbo dienų nesuderina su Finansinės strategijos siuntos įteikimo galimybių; gavėjas pakeitė savo buvimo vietą; nurodytu adresu esantys juridinio asmens darbuotojai arba fiziniai asmenys pasirašė už siuntą; nurodytu adresu esantis asmuo suklastojo parašą ir nenori prisiimt atsakomybės už pristatytą siuntą; gavėjo pašto dėžutė įrengta nesilaikant Lietuvos Respublikos pašto įstatymo 7 straipsnio 8 punkto reikalavimų.

IV. Baigiamosios nuostatos

 1. Finansinės strategijos užtikrina informacijos konfidencialumą, įsipareigoja siuntėjui neatskleisti pasirašytos sutarties turinio jokiai trečiai šaliai, išskyrus kai tokią informaciją reikalauja atskleisti įstatymas.

 2. Už šių taisyklių pažeidimus, Finansinės strategijos atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 3. Finansinės strategijos turi teisę keisti pasiuntinių paslaugų teikimo taisykles apie tai informuodamas savo klientus internetinėje svetainėje www.finansines.lt prieš 14 dienų iki naujų taisyklių įsigaliojimo.

 

 

 
2010 © IDart